سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فواد صوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ، دانشگاه شهید با
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین جلالی فر – دانشیار بخش مهندسی نفت و گاز دانشگاه شهید باهنر کرمان ۳
ابوالفضل مهین راد – کارشناس ارشد مکانیک سنگ و هماهنگ کننده فنی، مشارکت مشاورین مطالعات

چکیده:

مدول تغیی رشک لپذیری پارامتری اصلی و مهم در طراحی پروژ ههای بزرگ ژئومکانیکی محسوب م یشود. به دلیل اهمیت مدول تغیی رشک لپذیری از رو شهای مختلفی از جمله رو شهای تجربی، آزمایشگاهی و برجا جهت محاسبه این پارامتر استفادهم یشود. آزمایش بارگذاری صفح های یکی از رو شهای برجا جهت محاسبه مدول تغیی رشک لپذیری بوده که در گالر یها انجام م یگیرد. حفر این قبیل گالر یها به روش سنتی چا لزنی و آت شباری است. در چنین گالر یهایی، با وجود احتیا طهای لازم،ایجاد ناحیه آسی بدیده در اثر انفجار اجتنا بناپذیر است. هر چند در هنگام آزمایش بارگذاری صفح های، محدوده آزمایش را ازآثار انفجار پا کسازی م یکنند ولی بررس یهای انجام شده در این مقاله نشان م یدهد که مدو لهای به دست آمده کماکان متاثر از ناحیه آسی بدیده از انفجار است در تکی هگاههای راست و چپ ساختگاه سد بختیاری جهت محاسبه مدول تغیی رشک لپذیری ازمای شهای بارگذاری صفح های در شش گالری و ۱۱۴ ایستگاه مختلف انجام شد هاست. در تحقیق حاضر در گالر یهایGR1 GL1 و مقاطع مختلف از آ نها به محاسبه ضخامت ناحیه آسی بدیده توسط روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی زمین که یکی رو شهای ژئوفیزیکی در ارزیابی ناحیه آسیبدید هاست اقدام شد. سپس با محاسبه مدول در دو حالت با ناحیه آسی بدیده و بدون ناحیه آسی بدیده ضریبی تعیین شد هاست که بر اساس آن میزان کاهش مدول از مقدار واقعی آن در اثر ناحیه آسی بدیده از انفجار مشخص شد