سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیده سادات کرمانی پوربقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زنجان
مجید پوریوسف – استادیار ان گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
خلیل جمشیدی –
محمدرضا عظیمی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم گیاهی و هرس ساقه اصلی بر صفات مورفولوژیک کدوی تخم کاغذی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، در سال ۱۳۸۹ انجام شد. در این آزمایش تاثیر تراکم گیاهی در سه سطح شامل۸۰۰۰، ۱۲۰۰۰ و۱۶۰۰۰بوته در هکتار و هرس ساقه اصلی نیز در ۳ سطح شامل عدم هرس ساقه اصلی، هرس ساقه اصلی پس از تشکیل ۱۴ و هرس ساقه اصلی پس از تشکیل ۱۸ گره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد میوه بطور معنی داری تحت تاثیر هرس ساقه اصلی قرار گرفت. بیشترین عملکرد میوه (۱۴۲ تن در هکتار) از تیمار هرس ساقه اصلی پس از تشکیل ۱۴ گره حاصل شد. محتوای روغن دانه و عملکرد روغن بطور معنی داری تحت تاثیر هرس ساقه اصلی قرار نگرفتند. نتایج همچنین نشان داد که تاثیر تراکم گیاهی بر اکثر صفات مورد بررسی به غیر از محتوای روغن دانه معنی دار بود. بیشترین عملکرد میوه ( ۱۵۷ تن در هکتار) و عملکرد روغن (۱۵۹۹ کیلوگرم در هکتار) از تراکم ۱۶۰۰۰ بوته در هکتار حاصل شد.