سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین خضری – عضو هیئت علمی بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این آزمایش از چهار راس گوسفند بالغ نژاد کرمانی با فیستولای دائم شکمبه ای در قالب طرح مربع لاتین ۴*۴ با چهار دوره ۲۱ روزه استفاده شده و خرمای ضایعاتی در سطوح صفر و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ درصد ماده خشک به جیره های کاملا مخلوط شده اضافه گردید. نمونه گیری از مایع شکمبه برای تعیین pH مایع شکمبه و غلظت نیتروژن آمونیاکی در روز آخر هر دوره و در ساعات صفر ۲ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ پس از خوراک دهی صبح انجام گرفت. در مطالعه حاضر اگرچه با افزایش سطوح خرمای ضایعاتی در جیره کاملا مخلوط شده ماده خشک مصرفی گوسفندان تحت تاثیر قرار نگرفت (۰/۰۵<P) اما از نظر عددی برای جیره ۴ (۳۰ درصد خرمای ضایعاتی) بالاتر از جیره ۱ ( صفر درصد خرمای ضایعاتی) بود. pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در پاسخ به افزایش سطح خرمای ضایعاتی در جیره گوسفندان به طور معنی دار کاهش یافت (۰/۰۵>P). همچنین بررسی روند تغییرات این معنی داری بین زمان های مختلف در بین جیره ۱ (صفر درصد خرمای ضایعاتی) و جیره ۴ (۳۰ درصد خرمای ضایعاتی) وجود دارد (۰/۰۵>P) به طور کلی یافته های این پژوهش نشان می دهد که استفاده از خرمای ضایعاتی به عنوان محصول جانبی صنعت خرما در تغذیه گوسفندان به دلیل اثر مثبت بر کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی و تحریک خوراک مصرفی، در بهبود متابولیسم نیتروژن و جلوگیری از دفع آن به محیط زیست موثر می باشد.