سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیرین شاهکوه محلی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیر
اصغر رمضانیان – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در سال های اخیر پرورش کیوی در منطقه شمال کشور گسترش زیادی داشته است. کیوی میوه ای فرازگرا است و عمر پس از برداشت کوتاهی دارد. تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی این میوه در انبار می تواند راهنمای خوبی برای انبارداری کیوی باشد. به منظور بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی کیوی رقم هایوارد در طول مدت انبارداری آزمایشی در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. میوه های کیوی از شهرستان گرگان تهیه گردید و به سردخانه منتقل شده و به مدت پنج ماه در دمای صفر درجه سلسیوس نگهداری و به فاصله زمانی هر ۲۸ روز یک بار از انبار خارج شدند. در این پژهش ویژگی هایی مانند میزان اسید کل، مواد جامد محلول، چگالی آب میوه، سفتی میوه، اسید آسکوربیک، وزن خشک، اسیدیته میوه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون LSD توسط نرم افزار SAS انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاهش میزان سفتی میوه تا ۲ ماه پس از انبارداری به طور معنی داری ادامه داشت و از آن به بعد تا پایان دوره انبارداری تغییرات جزئی بود. همچنین افزایش معنی داری در اسیدیته میوه ها در ۲ ماه اول مشاهده شد که این روند به طور جزئی تا پایان ماه ۵ ادامه یافت. از نظر میزان اسید آسکوربیک ، در ابتدا تا یک ماه با افزایش معنی داری همراه بود سپس به طور جزئی افزایش و از ماه ۵ به بعد کاهش یافت. یافته های حاصل از این آزمایش نشان داد که کاهش درصد وزن خشک در یک ماه اول انبارداری معنی دار بود و از آن مرحله به به بعد به صورت جزئی کاهش یافت. درصد مواد جامد محلول در ۲ ماه اول انبارداری به طور معنی داری ۱۵ ) رسید و سپس تا اواخر ماه ۵ روند کاهش به صورت / افزایش یافت و در مرحله سوم نمونه برداری به بیشترین مقدار ( ۳۵ جزئی ادامه داشت. افزایش چگالی آب میوه کیوی تا ۳ ماه کاملا معنی دار بود و از ماه سوم به بعد با کاهش ناچیزی همراه بود. در بررسی درصد میزان اسید کل میوه مشخص شد که اسید کل میوه در ماه اول روند کاهشی دارد و از ماه اول تا دوم به صورت معنی داری کاهش یافته، سپس به طور جزئی تا پایان دوره انبارداری افزایش یافت. براساس این آزمایش مشخص شد به علت تغییرات فیزیکی و شیمیایی در میوه در مدت انبارداری، کیفیت میوه با گذشت زمان کاهش می یابد. اگرچه میوه ها تا بیش از پنج ماه در انبار صفر درجه باقی می مانند اما بهترین کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد در انبار ۴-۳ ماه است.