سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیدی زاده – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
فهیمه نیاستی –

چکیده:

نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica، از نهال های زیتون آلوده در شهریور ۱۳۸۷ از گلخانه های گرگان جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. نهال های یکساله زیتون رقم کرونیکی در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان ۲۰۰۰ گرم کشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملاً تصادفی در چهار تیمار با پنج تکرار انجام گرفت. میزان مایه تلقیح نماتد ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ عدد لارو سن دوم برای هر گلدان در نظر گرفته شد. میزان فعالیت کمی پلی فنل اکسیداز با استفاده از پرولین و بافر سیترات-فسفات بر حسب تغییر جذب مخلوط واکنش در ۵۱۵ نانومتر در دقیقه در میلی گرم پروتئین، در مراحل زمانی یک، ۵، ۱۰ و ۱۵ روز پس از مایه زنی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در بافت ریشه و برگ، در تیمارهای دارای ۴۰۰۰ لارو سن دو نماتد تا ۱۰ روز پس از مایه زنی بوده است و پس از آن کاهش معنی داری را نشان داده است (۰۵/۰≤ P). نتایج حاکی از آن است که نماتد قادر است فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز را در اندام های ریشه و برگ به صورت سیستمیک تغییر دهد.