سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیدی زاده – استادیارگروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
فهیمه نیاستی – کارشناس گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده:

در این آزمایش نمونه برداری از قارچ Verticillium dahliae سویه غیر برگریز (SS-4) از باغ های آلوده زیتون در گرگان در شهریور ۱۳۸۷ انجام گرفت. نهال های یکساله زیتون رقم زرد در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان ۲۰۰۰ گرم کشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملاً تصادفی در پنج تیمار با پنج تکرار انجام گرفت. میزان مایه تلقیح قارچ ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میکرواسکلروت در هر گرم خاک بستر انجام گرفت. گلدان ها در شرایط گلخانه با نور طبیعی و دمای ۲۵-۲۷ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. میزان فعالیت کمی پلی فنل اکسیداز با استفاده از پرولین و بافر سیترات-فسفات بر حسب تغییر جذب مخلوط واکنش در ۵۱۵ نانومتر در دقیقه در میلی گرم پروتئین، در مراحل زمانی یک، ۵، ۱۰ و ۱۵ روز پس از مایه زنی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان فعالیت پلی فنل اکسیداز در ریشه و برگ نهال های زیتون رقم کرونیکی در تیمارهای دارای قارچ به تدریج رو به افزایش داشته است. بیشترین میزان فعالیت این آنزیم در تیمارهای دارای ۵ و۱۰ میکرواسکلروت در گرم خاک، در روز ۱۵ و در تیمارهای دارای ۱۵ و ۲۰ میکرواسکلروت در گرم خاک در روز ۱۰ پس از مایه زنی بوده است. در بافت برگ نیز این روند مشاهده می شود (۰۵/۰≤ P).