سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیدی زاده – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
فهیمه نیاستی –

چکیده:

در این آزمایش نمونه برداری از قارچVerticillium dahliaeسویه غیر برگریزSS-4 از باغ های آلوده زیتون رقم زرد در ناحیه توشن واقع در جنوب شهر گرگان انجام گرفت. نهال های یکساله زیتون رقم زرد در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان ۲۰۰۰ گرم کشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملاً تصادفی در پنج تیماربا پنج تکرار انجام گرفت. میزان مایه تلقیح قارچ ۵، ۱۰ و۱۵ و ۲۰ میکرواسکلروت در هر گرم خاک بستر انجام گرفت.گلدان ها در شرایط گلخانه با نور طبیعی و دمای۲۵-۲۷ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. میزان فعالیت کمی کاتالاز در برگ با استفاده از بافر فسفات سدیم و پراکسیداز هیدروژن بر حسب تغییر جذب مخلوط واکنش در ۲۴۰ نانومتر در دقیقه در میلی گرم پروتئین، در مراحل زمانی یک،۵ ، ۱۰ و ۱۵ روز پس از مایه زنی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم کاتالاز در رقم مورد آزمایش، در تیمارهای دارای قارچ تا ۱۵ روز پس از مایه زنی سیر صعودی داشته است