سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا امداد – استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

یکی از مشخصه های فیزیکی خاک که مدیریت آبیاری را تحت تأثیر قرار می دهد مسئله نفوذ و تغییرات آن می باشد که در طراحی و ارزیابی سیستم های آبیاری مهم می باشد. وقتی به علت تغییرات خواص سطحی خاک، میزان نفوذ آب به خاک چنان کاهش یابد که آب کافی در اختیار گیاه قرار نگرفته و عملکرد محصول کاهش یابد، مشکل نفوذ پذیری پیش آمده است. نفوذ نهایی خاک از جمله خواص فیزیکی خاک بوده که تغییرات آن موجب تغییرات نفوذ تجمعی می گردد. در این راستا نفوذ نهایی و تجمعی خاک در آبیاری جویچه ای و تغییرات آن با دفعات آبیاری در زراعت ذرت علوفه ای در ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج بررسی گردید. نفوذ نهایی خاک از روش ورودی- خروجی و نفوذ تجمعی با استفاده از معادله کوستیاکوف- لوئیز تعیین شد. نتایج نشان داد که نفوذ نهایی خاک در انتهای فصل کشت نسبت به ابتدای دوره به میزان ۳۰ درصد کاهش یافت. نتایج نشان داد که نفوذ نهایی خاک در انتهای فصل کشت نسبت به ابتدای دوره به میزان ۳۰ درصد کاهش یافت. مناسب ترین مدل برازش شده برای تغییرات نفوذ نهایی و نفوذ تجمعی با دفعات آبیاری مدل لگاریتمی بدست آمد. ضرایب a و k تغییرات معنی داری را با دفعات آبیاری ازخود نشان ندادند.