سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد ناصری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
مهنوش علیزاده – کارشناس مرکز بین المللی علوم و تکنولوژ ی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

هر یک از گونه های مرتعی در ماه های فصل چرا و سال های مختلف تولید معینی دارد. دام چرنده نیز در هر مقطع از فصل چرا وسال های مختلف مقدار علوفه معینی مصرف می کند که بر حسب رایط و نژاد های مختلف متفاوت می باشد.. بدون شناخت خصوصیات تولیدی گیاهان و میزان مصرف علوفه یک مرتع در طول دوره چرا برنامه ریزی و مدیریت مرتع و دام مقدور نمی باشد. علیرغم وجود اطلاعات کلی در مورد مدیریت چرا، هنوز کار علمی مشخصی دراین رابطه در کشور صورت نگرفته است. بمنظور بررسی خصوصیات رویشی و تولیدی و میزان مصرف علوفه گیاهان در مراحل مختلف فنولوژی توسط انواع دام و کلاسهای سنی و جنسی آنها در مراتع منطقه باب زنگی به مرحله اجرا گذاشته شده است. برای تعیین تولید کمی گونه ها از روش قطع و توزین و برای تعیین مقدار مصرف با اندازه گیریقسمتهای چریده شده هر گونه در خارج پلات با موجودی همان قسمت در داخل پلات استفاده می شود. سرانجام تغییرات تولید و مصرف علوفه در زمان های مختلف با مقایسه میانگین ها مورد بررسی آماری قرار می گیرد. اثر عواملمحیطی بر تغییرات تولید مورد بررسی قرار می گیرد.