سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین نجفی کوهستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
کریم سلیمانی – پروفسور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجتبی حببی نوخندان – رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی و دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

انتشار گازهای گل خانه ای اقلیم جهانی را به طور چشمگیری تغییر داده است و در آینده نیز همچنین ادامه خواهد داشت. پیش گویی تغییر اقلیم کاربردهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهد داشت. اقلیم عامل تعیین کننده ای در الگوهای تولید غذا و توزیع جمعیت می باشد. به وضوع روشن است که تغییر اقلیم بر روی خشکسالی ها، سیلابها، رویدادهای التیتو و بارانهای موسمی کم، مؤثر است. در این مطالعه با به کارگیری خروجی های مدل جهانی اقلیمی CGCM3 تحت سه سناریوی B1,A2 و A1B تغییرات بارندگی نصویر شده توسط این مدل برای بررسی تغییرات فرکانس بارندگی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که به طور کلی و بر اساس تصویر این مدل، و سه سناریوی مطالعه شده، بارندگی متوسط سالانه حدود سه درصد کاهش نشان می دهد. این در حالی است که مقدار ح داکثر بارندگی سالانه به صورت متوسط در آینده (۱۴۵۱ تا ۱۴۷۹) حدود ۱۱ درصد افزایش دارد. نتیجه کلی که می توان گرفت این است که در مجموع مقدار بارندگی در آینده (۱۴۵۱ تا ۱۴۷۹) نسبت به حال (۱۳۵۱ تا ۱۳۷۹) کاهش خواهد داشت و شدت بارندگی ها در آینده نسبت به حال افزایش نشان خواهد داد. که این ا مر می تواند منجر به خشکی بیشتر و رخداد سیلابهای شدیدیتر در آینده شود.