سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا حسین میرزایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
زهره حسین میرزایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه، بخشی از استان همدان میباشد که در زون دگرگونی سنندج- سیرجان قرار گرفته است. توده پلوتونیک الوند مهمترین پدیده آذرین منطقه میباشد که پیرامون آن را سنگهای دگرگونی مجاورتی و ناحیهای با درجه دگرگونی پایین تا بالا فرا گرفته است. این سنگ ها را می توان به سه گروه سنگ های دگرگونی مجاورتی، دگرگونی ناحیه ای و میگماتیت ها تقسیم بندی نمود. بلورهای گارنت تقریباً در تمامی سنگهای دگرگونی منطقه (به جز اسلیتها و فیلیتها) و در سنگهای آذرین (آپلیتها، پگماتیتها و مونزوگرانیتها) به عنوان یکی از فراوانترین پورفیروبلاستها حضور دارند. گارنتهای تشکیل شده در سنگهای غنی ازCaگارنت آمفیبول شیست) دارای درصد بالاییCaOهستند. اگر این بلورها در سنگهای فقیر ازCaآپلیت) تشکیل شوند، درصدCaO پایینی خواهند داشت. در هنگام تشکیل گارنت در سنگهای غنی از کلسیم، در درجه حرارت و فشار پایینMn و Caوارد ساختار بلوری گارنت میشوند. به علت بالا بودن کلسیم در ساختار بلوری این گارنتها، فرم دودکاهدرون خالص در این سنگها تشکیل می -شود. در سنگهای فقیر از کلسیم نیز منگنز وارد ساختار بلوری گارنت شده و فرم بلوری تراپزوهدرون خالص را تشکیل میدهد. به عبارت دیگر میزانCaOدر سنگ مادر یکی از عوامل اصلی در کنترل ترکیب شیمیایی گارنتها و در نهایت مورفولوژی آنها است