سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین قطبی – کارشناس ارشد هیدرولیک و منابع آب، مهندسین مشاور یکم، تهران
محمدحسین نیک سخن – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش به منظور بررسی آثار برداشت مصالح از رودخانه های فصلی از مدل GSTARS و اطلاعات مربوط به یک بازه ۵ کیلومتری ازرودخانه جاماش استان هرمزگان استفاده شده است. برای تشریح شرایط هندسی از نقشه برداری ۵۵ مقطع استفاده شده است. برای صحت سنجی هیدرولیکی از منحنی های دبی اشل استفاده شده و برای تهیه مدل رسوبی از معادله لارسن و برای صحت سنجی آن از اطلاعات نقشه برداریمجدد بازه استفاده شده است. سپس با شبیه سازی ۵۵ سناریوی برداشت با هندسه های مختلف، تأثیر عوامل هندسی مورد سنجش قرار گرفته و ۳ سناریوی بهینه انتخاب گردیده. تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده در سناریوهای بهینه تحت هیدروگراف های مختلف شبیه سازی گردیده و در نهایت با روش باکینگهام عدد بی بعد و چارت طراحی مربوطه جهت محاسبه تغییرات مورفولوژیک بستر بدون نیاز به مدل رسوبی تعریف گردیده و صحت نتایج آن با خروجی مدل، کنترل گردیده است.