سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و
بابک متشرع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و

چکیده:

فلزات سنگین با تاثیر بر جذب عناصر غذایی توسط گیاه سأب کاهک عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی می شوند. برهمکنک بین فلزات سنگین و عناصر غذایی در خاک های آلوده مشاهده شده و پاسخ گیاه به آلودگی فلزات سنگین بسته به نوع ارقام می تواند بسیار متفاوت باشد. این تحقیق در بهمن ماه سال ۸۹ در گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طأیعی دانشگاه تهران انجام گرفت در این تحقیق تاثیر سمیت کادمیوم و مس بر غلوت عناصر غذایی پتاسیم و آهن در ذرت علوفه ای رقم ۷۰۴ بررسی شد نتایج حاصله نشان داد که بیشترین غلظت پتاسیم در شاخساره ۴/۷۱۳ درصد در تیمار cu0 cd0 و در ریشه به میزان ۱/۹ درصد در تیمار cu75 cd10 f,n بود و بیشترین غلظت آهن در شاخساره ۲۳۶/۷۶ و در ریشه ۳۶۴۴ میلی گرم در کیلوگرم بود که به ترتیب در تیمارهای cu25 cd 10, cu0 cd0 اندازه گیری شد. در مجموع مطالعه و بررسی مکانیسم های تاثیرفلزات سنگین بر پاسخ های گیاها ن زراعی می تواند ما را در شناخت بهتر شرایط بروز تنک و روش های مقابله با آ یاری دهد.