سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه گهواربند – دانشجویکارشناس یارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
جهانگیر عابدی کوپایی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آبهای زیرزمینی به دلیل کیفیت مناسب و قابلیت دسترسی آسانمهمترین منبع تامین آب درمناطق خشک و نیمه خشک است بهدلیل حلالیت زیاد نیترات درخاک این عنصر به راحتی ازپروفیل خاک شسته شده و پس از آبشویی به آبهای سطحی و زیرزمینی منتقل و موجب آلودگی آنها می گردد هدف این تحقیق بررسی آلودگی نیترات آبهای زیرزمینی مناطق ۶و۷ اصفهان بود به این منظور ۱۸حلقه چاه انتخاب و درمدت ۳ ماه غلظت نیترات هدایت الکتریکی ph کربنات بیکربنات پتاسیم و کلربصورت ماهانه اندازه گیری شد نتایج نشان داد حداکثر و حداقل میانگین غلظت نیترات درمناطق ۶و۷ به ترتیب درشهریور ومرداد به میزان ۱۴/۵۰و۵/۳۹ میلی گرم برلیتر حداکثر و حداقل غلظت نیترات درمنطقه ۶ که به میزان ۲۳/۲۰ و ۲/۷۴ میلیگرم برلیتر بود که به ترتیب درچاه های شماره ۲و۶ اندازه گیری شد میانگین غلظت نیترات درچاه های مناطق ۶و۷ به ترتیب ۹/۴۶و۹/۹۶ میلی گرم برلیتر بود که ازنظر استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست امریکا و سازمان بهداشت جهانی برای آشامیدن مشکلی نداشتند.