سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست،دانشگاه صنعتی شریف
ستاره عزیزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش آب، دانشگاه صنعتی شریف
نگار وکیلی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

عوامل متعددی برروی غلظت مواد حل شده در سیستم آب های طبیعی اثر می گذارد درتحقیق حاضر قصد داریم مقادیر دبی و غلظت مواد را برای زرینه رود بررسی کنیم و با مقادیر تئوری مقایسه نماییم و معیاری از چگونگی تغییرات دبی شوری و غلظت سایر عناصر مانند Na بدست اوریم برای این منظور اطلاعات کمی و کیفی زرینه رود در ایستگاه های مختلف از داده های شرکت مادرتخصصی منابع آب ایران جمع آوری و دسته بندی شده و از بین ایستگاه های مختلف سه ایستگاه میاندوآب قزکرپی و ساریقمیش به عنوان نمونه انتخاب گردیده است درادامه مقایسه ای بین مقادیر واقعی و مقادیر بدست آمده از مدلهای خطی لگاریتمی و O’CONNOR انجام دادیم تا تطابق نظریه وی را با واقعیت بسنجیم درپایان به این نتیجه رسیدیم که هر دو روش خطی و لگاریتمی مقادیر قابل قبولی را بدست می دهند و تخمین مناسبی از واقعیت هستند اما مقادیر بدست آمده از روش لگاریتمی دقت بالاتری داشته و می تواند جهت تکمیل داده های دبی غلظت مورد استفاده قرار بگیرد.