سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک متشرع زاده – استادیار گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ته

چکیده:

تامین بهینه عناصر غذایی ضروری یکی از عوامل مهم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی بشمار می رود. در تحقیق حاضر روند تغییرات عناصر غذایی پرمصرف شامل فسفر و پتاسیم در ۱۰ رقم لوبیا چیتی، سفید و قرمز تحت تیمارهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل: دو سطح مصرف بهینه کودی و تیمار بدون کود، ۱۰ رقم لوبیا شامل درخشان، صیاد، گلی، اختر، ناز، دهقان، دانشکده، شکوفا، تلاش و خمین بودند که تغییرات عناصر فسفر و پتاسیم در برگها در طول ۴ دوره زمانی از دوره گلدهی تا تکامل دانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که بیشترین غلظت فسفر برگ در رقم شکوفا با مصرف بهینه کود در زمان نهایی تکامل دانه و بمیزان ۰٫۹ درصد اندازه گیری شد. با تکامل گیاه در بیشتر ارقام، از غلظت پتاسیم برگها کاسته شد. بیشترین غلظت پتاسیم در لوبیا قرمز رقم اختر و بمیزان ۰۴/۲ در زمان تکامل نهایی دانه مشاهده شد. همچنین در بین ارقام لوبیا سفید بیشترین غلظت پتاسیم در رقم شکوفا بمیزان ۱٫۷۷ و در بین ارقام لوبیا چیتی در رقم تلاش بمیزان ۲% اندازه گیری شد. در مجموع بنظر می رسد تغییر در میزان و غلظت عناصر فوق می تواند ناشی از انتقال عناصر از اندام رویشی به زایشی و نیز افزایش زیست توده گیاهی باشد