سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیع
محمدمعز اردلان – استادیارگروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر
بابک متشرع زاده – استادگروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

اهمیت آلودگی خاک ها به عناصر سنگین و خطرات زیست محیطی شان، توجه بسیاری از محققان محیط زیست را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. ضرورت بررسی این موضوع از یک سو و مطالعه مکانیسم های بروز اثرات ضد تنشی عناصر غذایی در این شرایط زمینه ساز اجرای این تحقیق گردید. این پژوهش با اعمال تیمارهای کادمیوم و پتاسیم بر روی ارقام لوبیا چیتی در سال ۱۳۸۹ در گلخانه گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران اجرا گردید. تیمارهای مورد استفاده سطوح مختلف کادمیوم و پتاسیم به همراه دو رقم لوبیا چیتی، تلاش و محلی خمین بود. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: غلظت آهن، پتاسیم و کادمیوم در ریشه و شاخساره در تیمارهای مختلف. نتایج حاصله نشان داد که بیشترین غلظت کادمیوم ریشه در تیمار G به میزان ۲۹/۲۸۷ mg kg-1 در رقم تلاش و کمترین آن در تیمار B به میزان ۵۳/۷ mg kg-1 در رقم تلاش بود و بیشترین غلظت آهن ریشه در تیمار F به میزان ۴۰/۵۸۱۹ mg kg-1 در رقم تلاش و کمترین غلظت آهن ریشه در تیمار I به میزان ۹۰/۱۲۳۸ mg kg-1 در رقم محلی خمین مشاهده شد. همچنین بیشترین غلظت کادمیوم شاخساره در تیمار H به میزان ۴۸/۱۸ mg kg-1 در رقم تلاش و کمترین آن در تیمار شاهد رقم تلاش به میزان ۱۰/۱ mg kg-1 دیده شد. بیشترین غلظت آهن شاخساره در تیمار D به میزان ۱۲۳۲ mg kg-1 در رقم محلی خمین و کمترین آن در تیمار I به میزان ۲۷/۲۶۶ mg kg-1 در رقم محلی خمین مشاهده شد