سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی ابی اوغلی – کارشناس ارشد مهندس یعمران
عبدالرحمن معلمی خیاوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

تکنیک خاک مسلح بهطور گسترده درساخت دیواره های حائل سدسازی و خاکریز پی های بکارگرفته شده است برتری ژئوسنتتیک ها نسبت به سایر مسلح کننده ها امروزه دیوارهای خاک مسلح ژئوسنتتیکی را بهعنوان یکی از گزینه های مهم در طراحی دیوارهای حائل مطرح کرده است دراین مقاله رفتار دیوارهای خاک مسلح ژئوسنتتیکی به کمک روش اجزا محدود و با استفاده از نرم افزار دو بعدی Plaxis مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور ۵ مدل از دیوارهای خاک مسلح ژئوسنتتیکی که نتایج مربوط به ابزار گذاری یا آزمایشگاهی آنها دردسترس بود انتخاب گردیدند و با استفاده از نرم افزار مذکور مدلسازی شدند. درنهایت دیوار ساخته شده توسط اداره کل بزرگ راه های آمریکا را انتخاب کرده و با انجام مطالعه پارامتریک حساسیت مدل عددی را برروی رفتار دیوار خاک مسلح بررسی کردیم نتایج نشان داد درطراحی دیوارهای خاک مسلح می توان از دو نوع مسلح کننده کوتاه و بلند استفاده کرد بدین ترتیب که دربالای دیوار مسلح کننده های بلند و درپایین مسلح کننده های کوتاه را قرار داد.