سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی عطاراهوازی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
سعید شعبانلو – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

رودخانه همواره بعنوان یکی از منابع اصلی جهت تأمین نیاز بخ شهای مختلف مصرف مورد توجه قرار داشت هاند. برای برداشت آب و هدایت آن به کانا لهای انحراف ساز ههای متنوعی ابداع و مورد بهر هبرداری قرارگرفته که گاه ساده و گاهی با ساختار پیچید های بود هاست یکی از این ساز هها، آبگی رهای جانبی است. آبگیر جانبی ساز های است که به منظور انحراف آب از رودخان ههای مئاندری برای مصارف آبیاری، ذخیره و اهداف صنعتی و غیره احداث م یشود. هدف از احداث آبگیر جانبی،انحراف درصد بیشتری از دبی کانال اصلی برای تأمین نیاز آبی است. برای این منظور آزما شهایی در یک فلوم آزمایشگاهی با قوس ۱۸۰ درجه )Rc/B=4/67 شعاع مرکزی قوس Rc= وعرض کانال (B= از جنس پلاکسی گلاس و در شرایط آب زلال انجام شد. در این آزمای شها تأثیر متغیرهای عمق جریان و عدد فرود جریان بر میزان دبی نسبی انحرافی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد در صورت مطرح نبودن ورود رسوبات تحتانی به داخل آبگیر، در کلیه دب یها با افزایش عمق جریان، دبی نسبی انحرافی افزایش م ییابد. همچنین تغییرات دبی جریان نیز در دبی نسبی انحرافی موثر است