سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامعلی سبعه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ابیاری و زهکشی دانشگاه رازی کرمانشاه
رسول قبادیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
جواد رمضانی – دانشجوی دکترای ابیاری و زهکشی

چکیده:

هدایت هیدرولیکی خاک یکی از مهمترین پارامترها در علوم خاک می باشد که به شدت در جهات و اعماق مختلف تغییر می نماید اطلاع از چگونگی تغییرات هدایت هیدرولیکی نسبت به مکان و زمان برای بهینهسازی مدیریت آب و خاک بسیار ضروری می باشد تحقیق حاضر جهت بررسی تغییرات عمقی هدایت هیدرولیکی اشباع در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد بدین منظور تعداد ۲۹ چاهک با قطر ۸ سانتی متر در سه عمق مختلف ۶۰ ،۹۰ و ۱۲۰ سانتی متر حفر گردید پس از انجام ازمایشهای شناسایی خاک محل چاهک ها مقدار هدایت هیدرولیکی آنها با روش چاهک معکوس برآورد شد میانگین مقادیر هدایت هیدرولیکی بدست امده از ازمایشهای چاهک معکوس در اعماق ۶۰ ، ۹۰ ، ۱۲۰ سانتی متر به ترتیب برابر با ۰/۳۹ ، و ۰/۳۰ ، ۰/۲۶ متر بر روز است بررسی های آماری نشان داد بین مقادیر هدایت هیدرولیکی بدست امده در عمق ۶۰ سانتی متر با مقادیر مربوط به اعماق ۹۰ و ۱۲۰ سانتی متر اختلاف معنی دار در سطح یک درصد دارد.