سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل مجنونی هریس – دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی گروه مهندسی آب
اسماعیل اسدی – دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی گروه مهندسی آب
شاهرخ زندپارسا – دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی گروه مهندسی آب
وحید عظیمی – فارغ التحصیل گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

افزایش دقت تخمین تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین در هر منطقه ای به دلیل کاربرد گسترده ی آن در زمینه هلیکشاورزی، منابع آب، عمران، معماری و غیره از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه معادله آنگسروم با اسهفاده از دادههای اندازه گیری شده ی تابش خورشیدی در مقیاس ماهانه و روزانه در ایستگاه های مختلف کشور واسنجی شد. همچنینتغییرات ضرایب و جمع ضرایب معادله آنگسروم نسبت به عرض جغرافیایی و ارتفاع ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت. روابطمربوط به تعیین ضرایب معادله آنگستروم با استفاده از عرض جغرافیایی و ارتفاع ایستگاه در مقیاس های ماهانه و روزانه ارا ئه شد. نتایج نشان داد که در عرض های جغرافیایی مخلف در شرایط آسمان صاف و بدون ابر ۰/۶۵ تا ۰/۷۸ تابش خارج از جو به سطح زمین می رسد.