سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شبیر باوقاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، مشهد- قاسم آباد- خیابان استاد یوسفی ، دانشگاه آز
مهران کدخدایان – دانشیار مکانیک، مشهد- قاسم آباد- خیابان استاد یوسفی ، دانشگاه آزاد اسل
محمد بخشی جویباری – استاد مکانیک- بابل-خیابان شریعتی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی – دانشکده

چکیده:

شکل دهی نموی روشی برای شکل دهی ورقهای فلزی با استفاده ازدستگاه فرز کنترل عددیCNC)میباشد. در فرآیند شکل دهی نموی یک نقطه ۱ به صورت یک مسیره، قطعه با حرکت ابزار در یکمسیر شکل داده می شود. برای هندسه هایی با شیب تند، استفاده ازیک تکنیک دو مسیره برای بهبود ضخامت نهایی قطعه، مطلوب تراست. در این تحقیق مخروطهایی با شیب دیواره ۳۰ و ۷۰ درجه با استفاده از روشSPIF یک مسیره شبیه سازی شده و نمودار تغییرات ضخامت در راستای شعاع رسم گردیده است. سپس مخروط ۷۰درجه به روشSPIF دو مسیره شبیه سازی شده و نمودار تغییرات ضخامت دیواره حاصله از دو روش، با هم مقایسه گردیده است. نمودارهای بدست آمده در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی موجود تطابق خوبی را نشان می دهد. مشاهده می گردد که محدوده نازک شدگی رخ داده در فرآیند شکل دهی یک مسیره، قابل جابه جایی است. جهت تولید قطعات نازک با شیب زیاد که با تکنیک یک مسیره امکان شکست در آنها وجود دارد، استفاده از تکنیک شکل دهی دو مسیره پیشنهاد می گردد