سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید پوریوسف – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
علیرضا یوسفی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم گیاهی بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گندم سیاه پژوهشی در بهار سال ۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش تأثیر تراکم گیاهی در ۵ سطح شامل تراکمهای کاشت ۵۰۰۰۰۰، ۲۵۰۰۰۰، ۱۲۵۰۰۰، ۸۳۳۳۳ و ۶۲۵۰۰ هزار بوته در هکتار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد برگ در بوته، تعداد شاخه در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه تک بوته بطور معنی داری تحت تاثیر تراکم گیاهی قرار گرفتند. با افزایش تراکم گیاهی تمامی صفات مورفولوژیک به استثنای ارتفاع بوته بطور چشمگیری کاهش یافتند در صورتیکه ارتفاع بوته با افزایش تراکم کاشت افزایش نشان داد. با افزایش تراکم گیاهی عملکرد دانه تک بوته از ۹۰/۶ گرم در بوته به ۶۵/۱ گرم در بوته کاهش پیدا کرد.