سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن لیراوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
زاهد احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
یوسف عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
فاطمه آقاجری – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

دراین مطالعه ازاعمال شرایط دمایی مختلف درPET بازیافت ده به منظور بازیابی خواص از دست رفته آن استفاده شد مشخص گردید که سرعت واکنشهای پیشرو دراستریفیکاسیون و ترانس استریفیکاسیون حین پلیمریزاسیون حالت جامد دردماهای بالاتر افزایش بیشتری نشان میدهد دمای ۲۱۰ درجه سانتیگراد و انجام پلیمریزاسیون حالت جامددرمدت زمان ۱۰ ساعت محاسبات مربوط به متوسط عددی وزن مولکولی و تعیین شاخص جریان یافتگی مذاب MFI نیزموید این مطلب بودند.