سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه مهندسی آب، شوشتر، ایران

چکیده:

فرسایندگی باران توانایی باران برای جداسازی ذرات خاک است. هدف از این تحقیق تهیه نقشه فرسایندگی باران استان خوزستان با استفاده از شاخص فرسایندگی بارانAIm می باشد. به این منظور اطلاعات نقطه ای شاخص Aim در ۷۴ ایستگاه باران نگاری و باران سنجی با استفاده از روش های میان یابی قطعی عکس فاصله وزن دار و توابع شعاعی پایه و روش های زمین آماری کریجینگ و کوکریجینگ به اطلاعات ناحیه ای تبدیل گردید. نتایج نشان دهنده این است که روش کوکریجینگ دارای کمترین خطا و بیشترین همبستگی در میان یابی این شاخص با ضریب تبیین ۰/۸۹ می باشد. بر اساس نقشه تهیه شده با استفاده از شاخصAIm با روش میان یابی کوکریجینگ و متغیر کمکی ارتفاع ، بیشترین مقادیر فرسایندگی باران در شرق و شمال خوزستان دیده می شود و کمترین مقادیر فرسایندگی در جنوب وغرب استان خوزستان وجود دارد. این مقادیر از ۳۲۴۰ تا ۲۲۰ (mm2/h متغیر است.