سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهتا شهیدی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت
احسان رحیمی لرکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
مصطفی شجری – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

تعیین شاخص های بهره دهی براساس داده های ازمایش ساخت فشار و دبی های تولیدی مختلف، امکان پذیر بوده و جزء ابتدایی ترین اطلاعات لازم جهت مد لسازی چاه ها به شمار می رود. با استفاده از منابع اطلاعاتید ر دسترس، این ضرایب مورد بررسی قرارگرفته وبه کمک رو شهای زمین آماری این شاخص ها در میدان الف توزیع میگردد سپس ازنقشه پراکندگی شاخص های بهر هدهی جهت شبیه سازی۱ه۸حلقه چاه در میدان مذکور استفاده کنیم. تغییر شرایط دینامیکی و تولیدی چاه های نفت در طول زمان بهره برداری، باعث تغییر راندمان تولید چاه می گردد. جهت پیش بینی رفتار چاه لازم است که رفتار دینامیکی چاه مدلسازی گردد لازم به ذکراست که تهیه ی یک تخمینِ نسبتاً نزدیکی از شاخص های بهر هدهی چا هها، به ستراتژی تولید از بخش های مختلف کمک می نماید در این مقاله سعی شده که توزیع ضرایب بهرهدهی را از ابتدای زمان تولید میدان مورد بررسی قرار داده و راهکارهای بهینه جهت استمرار تولید با توجه به شروع نیمه ی دوم عمر تولید میدان، پیشنهاد شود