سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر بالنده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
رضا سکوتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
عباس احمدی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه تبریز
صمد دربندی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

درحال حاضر سطح ابهای زیرزمینی دشت چالدران با افت مستمر روبرو است لذا این تحقیق با هدف بررسی تغییرات تراز سطح و شوری آب زیرزمینی این دشت با استفاده از زمین آمار انجام گرفت ابتدا داده های مربوط به تعداد ۷۳ چاه جمع آوری و با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ، نقشه های تغییرات سطح و شوری اب زیرزمینی دشت تهیه شد نتایج تجربی بدست آمده نشان داد در کاربرد روش کریجینگ برای تخمین سطح آب زیرزمینی دشت چالدران شعاع تاثیر معادل ۴۷۷۷۰ متر اثر قطعه ای برابر ۰/۱ و آستانه معادل ۳۱۱/۱ است ضریب همبستگی برای مدل برازش داده شده برابر ۰/۸۷۴ محاسبه شده است. شعاع تاثیر نیم تغییر نمای کروی در مورد شوری معادل ۱۴۴۰۰ متر و ضریب همبستگی آن نیز برابر ۰/۸۸ محاسبه شده است.