سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود کریمی جعفری – گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمزه دوکوهکی – گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
جهانگیر عابدی کوپایی – گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آب زیرزمینی یکی از منابع آبی بسیار مهم در دسترس می باشد. آگاهی از تغییرات سطح ایستابی به منظور برنامه ریزی ضرورت دارد. زمین آمار از جمله علومی است که امروزه به متخصصان و برنامه ریزان امر مدیریت منابع آب کمک فراوانی می نماید. در این پژوهش از آمار سطح ایستابی ۴۴ حلقه چاه در دشت نجف آباد به منظور بررسی تغییرات سطح ایستابی از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا شهریور ماه سال ۱۳۸۸ استفاده گردیده است. با میانیابی تغییرات سطح ایستابی در سالهای آبی، مشخص گردید که در سالهای آبی۸۲، ۸۳، ۸۴ و ۸۵ بیشترین تغییرات، مبین کاهش سطح ایستابی است. در سالهای آبی ۸۶ و ۸۷ در کل سطح دشت افزایش سطح آب صورت گرفته است. تغییرات سطح ایستابی از ابتدا تا انتهای دوره آماری نشان دهنده این است که در ۲۷ درصد از مساحت دشت کاهش سطح ایستابی صورت گرفته است. لذا بکارگیری روشهایی برای جلوگیری از ادامه این روند در این دشت ضروری است.