سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ف ممقانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
فردی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
م محبی – کارشناسی

چکیده:

دشت تبریز با وسعتی حدود ۱۰۰۰۰۰ ( یکصد هزار ) هکتار در استان آذربایجانشرقی واقع شده که ارتفاع متوسط آن ۱۳۰۰ متر از سطح آبهای آزاد می باشد به علت شوری زیاد آبهای سطحی، شبکه زهکشی زیر زمینی دشت تبریز در حدود ۱۷۰۰۰ هکتار ناخالص در حال اجرا می باشد. با توجه به فاصله زمانی در طراحی اولیه و اجرای شبکه زهکشی زیر زمینی در طی سالهای گذشته، جهت مطالعه تغییرات سطح ایستابی و اعمال مدیریت بهینه در اجرای زهکشهای زیر زمینی در این تحقیق از مدل کامپیوتری PMWIN 5.1 استفاده شده است. مدل ساخته شده رفتار لایه آبدار آزاد دشت تبریز را به خوبی شبیه سازی نمود و در طول دوره های زمانی اجرای مدل، رقوم سطح آب محاسبه شده توسط مدل با رقوم مشاهده شده تطابق خوبی داشت. به منظور بررسی تغییرات سطح ایستابی بر عملکرد زهکشهای زیر زمینی، نتایج بدست آمده از مدل را با شبکه زهکشی زیر زمینی تطبیق داده و مشاهده گردید که در برخی لترالها تغییرات سطح ایستابی بر عملکرد زهکش زیرزمینی تأثیر چندانی نداشته و در برخی از مناطق این تغییرات تأثیر زیادی بر عملکرد زهکش های زیرزمینی خواهد گذاشت.