سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا جمیلی شیروان – دانشجوی دکتری گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حداد سبزوار – دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش آلیاژ آمورف با ترکیب Co67Cr7Fe4Si8B14 ( تهیه شده به روش planar flow melt spinning)به منظور مطالعه اکسیداسیون آلیاژ در طول فرآیند بلورینگی، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این که نفوذ اکسیژن به داخل زمینه در طول حرارت دهی، منجر به افت شدید خواص مغناطیسی نرم میگردد لذا نمونه هایی از آلیاژ آمورف اولیه در محدوده دمایی ۳۵۰ درجه سانتگراد تا ۶۵۰ درجه سانتگراد با فاصله دمایی ۵۰ درجه سانتگراد به مدت نیم ساعت در اتمسفر گاز آرگون آنیل شدند. نمونه های آنیل شده به کمک پراش اشعه (XRD) X، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، آنالیز تفکیک انرژی (EDS) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از تشکیل اکسید سطحی از دمای حدود ۵۵۰ درجه سانتگراد می باشد. اکسید تشکیل شده از نوع SiO2 با ماهیت آمورف میباشد. با افزایش دما تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد بر ضخامت و پیوستگی لایه اکسیدی افزوده شده به طوری که مانع شناسایی فازهای تشکیل شده در زمینه در این دما میگردد. بعد از دمای ۶۰۰درجه سانتگراد لایه اکسید تشکیل شده ناپایدار شده و به صورت پوسته های نازکی از سطح جدا میشود. در این شرایط نفوذ اکسیژن به داخل زمینه و ترکیب شدن آن با کبالت و تشکیل اکسید کبالت مشاهده میگردد. در این شرایط نفوذ اکسیژن به لایه های زیرین و به ویژه مرزدانههای کبالت کریستاله شده و ترکیب شدن آن با عناصری نظیر بور و سیلیسیم (تشکیل ناخالصیهای اکسیدی) اتفاق میافتد که یکی از دلایل افت خواص مغناطیسی نرم در بالاتر از ۶۰۰ درجه سانتیگراد می باشد.