سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدناصر هاشمی – کارشناس ارشدهواشناسی کشاورزی، مرکز تحقیقات هواشناسی استان مرکزی
مرتضی ذوالفقاری – کارشناس ارشد هواشناسی ، مرکز تحقیقات هواشناسی استان مرکزی
پونه غیابی – کارشناس ارشدهواشناسی کشاورزی، مرکز تحقیقات هواشناسی استان مرکزی

چکیده:

آب و هوا یکی از اصلی ترین عوامل محیطی است که همه موجودات زنده و غیرزنده را به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.در بین عناصر اقلیمی، دمای هوا از مهمترین فاکتورهایی است که اگر به کمتر از صفر درجه سلسیوس برسد باعث وقوع یخبندان می گردد از دیدگاه سینوپتیکی یخبندان در اثر کاهش دمای هوا بعلت سرد شدن شبانه سطح زمین د رمحل و یا انتقال توده هوای سرد از یک ناحیه به ناحیه دیگر رخ میدهد شاخت انواع یخبندان،شدت،مدت و زمان شروع و خاتمه یخبندان در بخش کشاورزی و حمل و نقل از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذ ا دراین تحقیق با استفاده از پارامترهای دمای حداقل و میانگین بلندمدت ایستگاه اراک طی دوره اماری ۴۸ ساله ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۷ روند تغییرات دوره یخبندان شروع و خاتمه فراوانی و دوره برگشت ان در سطوح احتمالات مختلف در سه دوره اماری با نرم افزارهای smda,spss,excel مورد تحلیل قرارگرفت نتایج به دست امده نشان میدهد که توزیع شروع و خاتمه یخبندان ازنوع نرمال بوده و بین شروع و خاتمه یخبندان همبستگی وجود ندارد ولی بین تعداد روزهای یخبندان و میانگین دمای هوا همبستگی از نوع معکوس و مقدار R2=0.60 دیده می شود.