سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی امینی نسب – عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مناب
برهان منصوری – دانش آموخته گروه محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده منابع ط

چکیده:

این مقاله نتیجه بررسی های آماری از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ در تالاب هشیلان می باشد. درتالاب هشیلان ۵۳ گونه از ۱۳ خانواده پرنده شناسایی شدند. درتالاب هشیلان به طور متوسط سالانه ۳۶۹۵ پرنده آبزی وکنار آبزی شمارش شد . در طول بررسی در منطقه زریوار گونه سر سبزAnas platyrhynchos گونه غالب بود زیستگاه زریوار از نظر تعداد خانواده وشاخص های تنوع زیستی مورد بررسی قرار گرفت . که بیشترین مقدار غنای گونه ای مارگالف در سال ۱۳۸۳ ۴/۳۴ وغنای گونه ای منهینیک در سال ۱۳۷۳ ۰/۵۵ وتنوع گونه ای سیمپسون در سال ۱۳۸۱ ۰/۹۵۶ )ویکنواختی شانون – وینر در سال ۱۳۸۱ ۱/۰۰ و شاخص غالبیت سیمپسون در سال ۱۳۸۳ ۰/۴۳۱ و تنوع گونها ی شانون وینر در سال ۱۳۸۱ ۴/۶۶۵ و یکنواختی سیمپسون درسال ۱۳۸۱ ۰/۶۸۶ دارای بیشترین مقدار خود بوده اند. نتایج بدست آمده ، مناسب بودن زیستگاه هشیلان باشرایط مطلوب برای حفاظت پرندگان آبزی وکنار آبزی را نشان می دهد.