سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سوده میاررستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمد حسن جوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
رضا عرفانزاده – استادیار دانشکده من به تأدیه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مطالعه تغییرات ساختاری سیاسی تحت شرایط چه غیر مداوم و حفاظت از چراغ با توجه به ضرورت آن در مدیریت آتی و برنامه‌ریزی برای احیای رویشگاه یه مرتعی، همچنین تفکیک اثر راهکارهای مدیریت از عوامل اقلیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این بررسی تاثیر هشت‌ساله قرق ، در پویای پوشش گیاهی مراتع ارتفاعات کجور نوشهر مورد بررسی قرار گرفت. دیوارهای مورد مطالعه شامل دو منطقه هم‌جوار، قرق سرخ گراز و مرد تحت چرای ولیگ بن که از لحاظ اقلیم و خاک شناس کاملاً یکسان هستند می‌باشد. جهت مطالعه و مقایسه پارامترهای پوشش گیاهی در هر مقطع با استفاده از روش سیستماتیک تصادفی چهار ترانسکت ۵۰ متری دو تا در جهت شیب و دو تا عمود بر جهت شیب مستقر گردیدند. در هر ترانسکت پارامترهای پوشش گیاهی در ۱۰ پلات یک متر مربعی برآورد شد. برای مقایسه در صد پوشش تاجی، تولید، متوسط فرم‌های رویشی در ترکیب گیاهی دو مقطع از آزمون تی تست استفاده شد . میزان تاج پوشش و تولید مقطع قرق ۵/۲ پاس برابر مقطع تحت چرا بود که میزان این اختلاف از لحاظ آماری در سطح ۹۹% معنی‌دار شد. همچنین میزان متوسط همه فرم‌های رویشی دررق بیشتر از منطقه تحت چرا محاسبه شد که میزان این اختلاف فقط برای فورب و گراس چند سال در صد ۹۹% من بیدار بود. گونه‌های کلاس I و II نیز در مقطع قرق میزان بیشتری را به‌خود اختصاص دادند اما گونه‌های کلاس III در منطقه تحت چرا بیشتر بود. وضعیت مسکن نیز در عرصه تحت چرا فقیر و در قرق ارزیابی شده است. نتایج نشان داد حذف کوتاه‌مدت دام در منطقه نیمه مرطوب فرصت زاد آوری گونه‌هایی که تحت فشار چرای دام بوده‌اند و مجال حضور نداشتند را فراهم آورد به است و روند تغییرات پوشش گیاهی در این مناطق خود بوده است .