سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم گمار – کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
سیدمحمود برقعی – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

درتحقیق حاضربه بررسی ازمایشگاهی تغییرات ساختارجریان دوفازی لخته ای آب و هوا درگذر ازتنگ شدگی دریک تونل مستطیلی پرداخته شده است درمحل تغییر مقطع از دونوع تبدیل ناگهانی و تدریجی استفاده شده و ازمایشات مختلف با مقادیر مختلف دبی آب و هوا انجام گرفته است بررسی ها نشان دادند که درپایین دست تنگ شدگی تعدادلخته ها افزایش اندازه آنها کاهش یافته و آشفتگی جریان بسیارافزایش می یابد با افزایش نسبت دبی هوا به آب الگوی جریان درپایین دست تنگ شدگی ازحالت لخته ای خارج شده و الگوهای دیگر جریان دو فازی ایجاد میش وند همچنین مشخص شد که تبدیل ناگهانی باعث بروز نوسانات بیشتر فشار و آشفتگی بیشتر جریان نسبت به تبدیل تدریجی شده و همچنین سرعت لخته ها درپایین دست تبدیل ناگهانی بیشتر ازتبدیل تدریجی می باشد که با افزایش عدد فرود این اختلاف کاهش می یابد.