سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود داودی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه تهران
معصومه مقبل – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه تهران

چکیده:

یخبندان از جمله پدیده های جوی است که هر ساله خسارت های جبران ناپذیری بر بخشهای مختلف وارد میسازد . در فصل زمستان رخداد این پدیده مشکلات عدیدهای را بر بخش کشاورزی سبب میگردد . بدین منظور، در این تحقیق برای مطالعه تعداد روزهای یخبندان تبریز، آمار تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک تبریز در دوره آماری ۲۰۰۵ -۱۹۶۶ استخراج گردید. سپس برای تعیینهمگن بودن دادهها از آزمون بارتلت وKMO استفاده شد. برای بررسی تغییرات زمانی تعداد روزهای یخبندان آزمون گرافیکی و غیر گرافیکی من- کندال مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت تعداد روزهای یخبندان شهر تبریز تا سال ۲۰۱۵ پیش بینی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تعداد روزهای یخبندان شهر تبریز در دوره آماری مورد مطالعه از دو روند نزولی یکی در فاصله سالهای ۱۹۸۱-۱۹۷۸ ودیگری در فاصله سالهای ۲۰۰۵ -۱۹۹۱بر خوردار بوده است. پیش بینی انجام گرفته نیز نشان میدهد که تعداد روزهای یخبندان تبریز در حال کاهش است و در سال ۲۰۱۵ به ۳۱ روز در سال کاهش می یابد.