سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا باقری – استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبافت
صدیقه محمدی – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه تهران
حامد شرفی – دانشجوی کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری

چکیده:

در دشت کرمان مسائل ناشی از آب تنها به علت کمبود منابع آب نیست بلکه بیشتر به توزیع زمانی و مکانی ناموزون آن مربوط می گردد از آنجا که آمار کلاسیک قادر به در نظر گرفتن توزیع مکانی عمق آبهای زیرزمینی نبوده لذا از زمین آمار به عنوان تکنیکی برای این هدف استفاده می شود این تحقیق به منظور بررسی تغییرات مکانی و زمانی عمق آب زیرزمینی دشت کرمان در ابتدا و انتهای یک دوره دهسال ۸۵-۷۵ به کمک بهترین روش تخمین گر زمین آماری انجام شد پس از جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز کنترل کیفیت و صحت آمار و اطمینان از همگنی و نرمال بودن آنها از تکنیک های مختلف میان یابی شامل روش کریجینگ OK و روش عکس فاصله IDW با توانهای ۱ تا ۵ استفاده شد و انتخاب بهترین روش میانیابی با استفاده از تکنیک اعتبار سنجی حذفی بعمل آمد. سپس نقشه پهنه بندی در محیط نرم افزاری ArcGIS9.2 ترسیم شد نتایج آنالیز زمین آماری نشان داد که واریوگرام مدل نمایی بعنوان بهترین مدل برازش شده به ساختار فضایی داده ها از ابتدا و انتهای دوره برازش شد بطوریکه مقادیر دامنه تاثیر ۱۷۱۰۰ متر در سال ۱۳۷۵ و ۱۵۶۰۰ متردر سال ۱۳۸۵ و حد استانهی ۴۷۲ در سال ۱۳۷۵ و ۸۴۳ در سال ۱۳۸۵ است.