سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اشرف مکوندی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی و محیط زیست
فریده عظیمی – دانشیار دانشکده اقتصاد، اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
پیوند پاپن – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان
بتول یاقوت نژاد – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

یکی از مسائل مهم که اغلب در طراحی های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی وجود دارد برآورد اطلاعات در مناطقی که اطلاعات اندازه گیری نشده یا داده مفقود است، می باشد. برآورد اطلاعات توسط روشهای مختلف درونیابی مانند رگرسیون ساده، پل گون تین وزن دهی بر حسب معکوس فواصل، کریجینگ و غیره صورت می گیرد. جهت بررسی غییرات زمانی و مکانی بارشهای ماهانه ایستگاههای سد کارون ۳ تا گتوند داده های بارش ایستگاههای کلیماتولوژی و باران سنجی استان طی دوره آماری ۳۰ ساله از سال ۱۳۴۵ لغایت ۱۳۸۲ مورد استفاده قرار گرفت بررسی های مدلهای نمودارای اولیه نشان داد که بارش های مااهانه، فصلی، سالانه در تمامی ایستگاهها، نوسانات و تغییرات زمانی و مکانی قابل توجهی دارند. تحلیل مکانی بارش نشان می دهد که در فصل پائیز و زمستان مقدار بارش با افزایش ارتفاع ایستگاهها زیادتر می شود. همچنین می توان ایستگاههای منطقه را با در نظر گرفتن عامل ارتفاع و مقادیر ارش به چند ناحیه تقسیم بندی کرد. لذا با استفاده از نقشه های رقومی ۱:۲۵۰۰۰ مدل رقومی ارتفاعی منطقه (DEM) ساخته شد و منطقه مورد مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت سپس بارش منطقه به روش پیکسلی در محیط GIS انجام می شود. نتایج این تحقیق شامل خصوصیات گرادیان بارش و برآورد میزان بارش سالانه در حوضه مورد نظر بوده و به صورت گرافیکی نمایش داده شده است. با توجه به سرعت و دقت انجام کار که حاصل کاربرد GIS در این تحقیق بوده است می توان از نتایج حاصله برای حوضه های مشابه دیگر استفاده نمود.