سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مصطفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین پورمحمد – کارشناس ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق تغییرات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ مقاوم به حرارت HV پس از هشت سال سرویس در دمای بالا مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی های ری زساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام گرفت. ریزساختار این آلیاژ در حالت ریختگی شامل زمینه آستنیتی و رسوبات پیوسته یوتکتیکی در مرزدانه هاست. این رسوبات شامل کاربید های M7C3 و M23C6 و M6C می باشند. در نمونه پیر شده در دمای متوسط کاربیدهای ثانویه بسیاری در زمینه آستنیتی تشکیل شد هاند. این کاربیدها از نوع کاربید کرم M23C6 می باشند. همچنین در این نمونه کاربیدهای اولیه M7C3 به M23C6 تبدیل شده اند که دلیل این امرناپایدار بودن M7C3 در دماهای بالاست. ریزساختار نمونه پیر شده در دماهای بالاتر شامل زمینه آستنیتی و کاربیدهای M23C6 وM6C و با مورفولوژی بلوکی شکل ناپیوسته است. بررسی خواص مکانیکی نمونه پیر شده در دمای بالا نشان می دهد که در مقایسه با نمونه ریختگی انعطاف پذیری آلیاژ تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است. تصاویر سطح شکست نمونه های ضربه نیز نشا ندهنده شکست ترد م یباشند. این کاهش در انعطا فپذیری با توجه به مورفولوژی بلوکی شکل و زاویه دار کاربیدها توجی هپذیر است.