سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین بغدادی – کارشناس ارشد عمران آب، شرکت مهندسین مشاور سامان سد رود
مرتضی علوینیا – دانشجوی دکتری عمران آب، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
حسین علی واعظی پور – مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل، شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستا
عبدالباسط هلال بیکی – مدیر عامل و رئیس هیات مدیره، شرکت مهندسین مشاور سامان سد رود

چکیده:

پیش بینی تغییرات و جابه جایی رودخانه ها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند اقلیم منطقه، مشخصات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی حوضه آبریز و تراکم پوشش های گیاهی از جمله فعالیت های مهم در علم مهندسی رودخانه است.تغییرات و جابه جایی ها در اثر روند طبیعی و یا مصنوعی )دخالت بشر( در مسیر و ابعاد هندسی رودخانه منجر به عکس العمل سیستم رودخانه در جهت برقراری موازنه جدید می شود. عمده مشکلات و نابسامانی در رودخانه هایمئاندری مانند طغیان سیل، روسوبگذاری های شدید در قوس های داخلی و شکل گیری پشته های رسوبی، براساس مطالعات پایه و بازدیدهای صحرایی شناسایی می شوند. در تحقیق حاضر روند تغییرات رودخانه سرباز واقع در جنوبشرقی استان سیستان و بلوچستان بررسی و بازه های بحرانی رودخانه از دیدگاه ریخت شناسی تعیین گردیده است.شناخت دقیق قوانین حاکم بر رودخانه های مئاندری به دلیل تغییرات زیاد مورفولوژیکی، در کاهش خسارات ناشی از نابسامانی های موجود در رودخانه، در راستای اجرای طرح های کنترل سیلاب، ساماندهی و آبگیری از رودخانه و احداثسازه های هیدرولیکی امری حائز اهمیت تلقی می شود