سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سحر یوسف تبار – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و کارشناس ارش
الهیار فلاح – هیات علمی مرکز تحقیقات برنج(آمل) ،
جهانفر دانشیان – هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی روند تغییرات دیاگرام رنگ برگ تحت تاثیر تقسیط کود نیتروژن در برنج هیبرید GHR1 آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشو-ر آمل اجرا گردید پلات اصلی شامل مقادیر کود نیتروژن در ۳ سطح ۱۰۰،۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار و پلات فرعی نوع تقسیط کود سرک نیتروژن در ۳ سطح( ۱/۲ پایه ۱/۲ پنجه دهی )(۱/۳ پایه ۱/۳ پنجه دهی )ظهورخوشه جوان و۱/۴ پایه و۱/۴ پنجه دهی ۱/۴ ظهورخوشه جوان ۱/۴ گلدهی بودند.جهت ارزیابی عدددیاگرام رنگ برگ حدود دو هفته پس از نشاء کاری و به فاصله ۱۰ روز قرائت رنگ برگ بر اساس عدد دیاگرام رنگ برگ از روی ۱۰ برگ بالغ درهر پلات به طور تصادفی انجام گرفته و تا مرحله ابتدای گلدهی اندازه گیری ادامه یافت.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود بر روی رنگ برگ در تاریخ ۳/۲۰ در سطح احتمال پنج درصد و در بقیه مراحل اندازه گیری در سطح احتمال یک درصد معنی دار و اثر نوع تقسیط کود نیز در تاریخ ۳/۲۰و ۴/۱۰درسطح احتمال پنج درصد ودر تاریخ ۵/۲ و۴/۲۰ در سطح احتمال یک درصد معنی دار شدند که بیانگر تاثیر معنی دار اعمال تیمارها بر روی تغییرات رنگ برگ می باشد. اما اثر متقابل میزان و نوع تقسیط کود نیتروژن در هیچیک از مراحل اندازه گیری شده معنی دار نگردید. مقایسه میانگین اثر نوع تقسیط کود بر روی دیاگرام رنگ برگ تا تاریخ ۴/۱۰ نشان داد اعمال تیمار یک مرحله تقسیط کود سرک نسبت به دو و سه مرحله تقسیط دیاگرام رنگ برگ عدد بیشتری را نشان داد و داده ها در کلاس A قرارگرفته و در مراحل ۸۵/۵/۲ و۸۴/۴/۲۰اعمال تیمار نوع سوم تقسیط کود سرک منجر به ایجاد تفاوت معنی دار بین داده ها شده و با توجه به تقیسط مرحله دوم کود سرک در تاریخ ۸۵/۴/۲۱اعمال تیمار دوبار تقسیط داده ها را کلاس A قرارداد. بررسی روند تغییرات رنگ برگ بر اساس دیاگرام رنگ برگ در مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای اعمال شده با در نظر گرفتن مصرف کود سرک در مرحله پنجه دهی ۸۵/۳/۲۲و ظهور خوشه جوان ۸۵/۴/۲۱ نشان دهنده روند تغییرات به صورت یک منحنی سینوسی می باشد که با یک سیر صعودی از تاریخ ۳/۲۰تاتاریخ ۳/۳۱ افزایش چشمگیری داشته و به بالاترین نقطه می رسد، پس از این مرحله تا مرحله بعدی استفاده از کود سرک یا همان ۴/۲۱عدد دیاگرام رنگ برگ به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، نتایج حاصل نشان می دهد میزان و زمان استفاده کود نیتروژنه در روند تغییرات عدد دیاگرام رنگ برگ نقش بسزایی داشته تا حدی که بر اساس تغییرات رنگ برگ بر اساس دیاگرام رنگ برگ می توان میزان نیازمندی برنج به کود سرک نیتروژن را تعیین نمود.