سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزاده دیلمی معزی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
رضا حسن ساجدی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
یحیی تاجور – موسسه تحقیقات مرکبات کشوررامسر ایران

چکیده:

مرکبات جزو محصولات مهم باغبانی حساس به تنش شوری است نوع ژنوتیپ درمیزان تحمل گیاه به تنش شوری تاثیر گذا راست لذا این تحقیق بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد شوری درچهارسطح ۰و۲و۴و۶ دسی زیمنس برمتر و به مدت ۱۶ هفته درشرایط کنترل شده روی ۱۲ ژنوتیپ ۱۰ بیوتیپ و ۲ ژنوتیپ متحمل کلئوپاترا ماندرین و حساس ستیروملو اعمال شد نتایج این پژوهش نشان داد که دراثر متقابل شوری و ژنوتیپ شاخصهای کارتنوئید کل کلروفیل b و درصد محتوی آب برگ تغییر معنی دار داشت این درحالی است که صفت های کلروفیل a, کلرفیل کل فقط تحت تاثیر عوامل ساده شوری و ژنوتیپ تغییر آماری داشت درنتیجه گیری کلی می توان اینگونه بیان داشت که G3,G1 به دلیل حساسیت به تنش شوری شاخصهای رنگدانه پروفیل و محتوی آب برگ تحت تیمار شوری کاهش داشت