سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن حمیدیان پور – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت معلم تهران – عضو گروه پژوهشی مدیریت منا
زهرا حجازی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران، گروه جغرافیا

چکیده:

تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن یکی از چالشهای فراروی بشر است و از دیرباز تهدیدی جدی برای انسان ها به شمار می-رود. پژوهش پیشروی تغییرات بارش و دما را در چهار ایستگاه استان سیسان و بلوچستان (چابهار، زاهدان، زابل و ایرانشهر) در سه دورهی زمانی ۳۰-۲۰۱۱,۶۵-۲۰۴۶,۹۹-۲۰۸۰با لحاظ نمودن عدم قطعیت مدل گردش عمومی جوHADCM3بررسی مینماید. بدین منظور از مدل ۵٫۱LARS-WG برای ریزمقیاس نمایی داده های مدل استفاده شد ابتدا توانایی این مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس مقادیر دما و بارش ماهانه با استفاده از مدلHADCM3در سهسناریوی B و ۱ A2 ، A1B) در دورهی آتی ریزمقیاس گردیدند. نتایج نشان از افزایش دما در کلیه ایستگاههای مورد استفاده در دورهی آتی داشت.