سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ساحل گوزل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهدی شبان غازانی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بیت اله اقبالی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

مواد حجیم با دانه بندی فوق ریز به عنوان نسل جدیدی از مواد با خواص مکانیکی و فیزیکی منحصر به فرد شناخته شده اند. در این خصوص یکی از روشهای فراوری این مواد اعمال کرنش پلاستیک شدید می باشد. پرس در کانال زاویه دار همسان متداول ترین روش اعمال کرنش پلاستیک شدید می باشد. از طرفی تغییرات دمایی که در اثر اعمال تغییر سکل در نمونه ایجاد می شود تاثیر زیادی بر ساختار حاصله دارد ، بنابراین در این تحقیق نحوه تغییرات دمایی در نمونه در حین ECAP از طریق تحلیل المان محدود سه بعدی مورد بررسی قرار گرفت. در این ارتباط تاثیر ضریب اصطکاک بین نمونه و قالب ، سرعت حرکت سنبه و جنس نمونه بر روی میزان افزایش دما و همچنین پرفیل توزیع دما مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از تحلیل المان محدود نطابق خوبی با نتایج تجربی نشان داد . از طرفی مشاهده شد که با افزایش دما، ضریب اصطکاک و همچنین ضریب کار سختی ماده ، بر میزان افزایش دما د رحین تغییر شکل افزوده می شود.