سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید حاج محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن صدرنیا – استادیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی ایران است و درصد بالای از صادرات غیر نفتی را شامل می شود. استافده از گرمادهی باامواج مایکروویو شیوه نوینین است که به سب سرعت بالا و عدم به جاگذلشتن پسمانهای مضر و مخرب محیز زیست، به عنوان جایگزینی مناسب برای استفاده از روش های مرسوم فرآوری در عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی معرفی شده است. بررسی خصوصیات کیفی محصول مانند میزان رطوبت، کیفیت، فساد پذیری و تغییرات فیزیکی پس از گرمادهی امری مهم به حساب می آید. در این تحقیق، پس از قرار دادن محصول پسته بخ مدت زمان مشخص در معرض یک موج مایکروویو، تغییرات د رخواص مکانیکی آن مانند نیروی شکست ، جابجایی تا نقطه شکست و انرژی شکست محاسبه گردید. بدین منظور پسته های گرما داده شده در دو زمان ۳۰ و ۵۰ ثانیه در مایکرووی، با استفاده از ماشین آزمون مواد، آزمایش شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که نیروی شکست محصول با افزایش مدت زمان گرمادهی افزایش یافت به طوری که میانگین آن د رتیمارهای شاهد، ۳۰ و ۵۰ ثانیه به ترتیب ۳۶/۵۵ و ۳۹/۱۵ و ۴۲/۱۴ نیوتن بود. بیشترین مقدار میانگین جابجایی ت نقطه شکست در تیمار ۵۰ ثانیه مشاهده شد که با تیمار ۳۰ ثانیه اختلاف معنی داری داشت. گرمادهی در انرژی شکست محصول تغییر معنی داری ایجاد نکرد و میانگین این مقدار در تیمارهای شاهد، ۳۰ و ۵۰ به ترتیب ۰/۰۱۰۱ و ۰/۰۱۱۲ و ۰/۰۱۲۴ ژول بود. با توجه به نتای جبدست آمده میتوان گفت که گرمادهی محصول پسته با مایکروویو ممکن است باعث تغییرات د رخصوصیات مکانیکی کحصول شود. اگرچه با در نظر گرفتن درصد رطوبت پایین محصول (در حد رطوبت انبارمانی) این تغییرات صدماتی به محصول وارد نمی آورد. این پژوهش د ربهار ۱۳۹۰ در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.