سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه مالکی – گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
هما محمود زاده – گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علی ابراهیمیان – گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر Cr+3 ( در غلظت های مختلف mgL-1 و ۲۵ و ۲۰ و ۱۵ و ۱۲٫۵ و ۱۰ و ۱۲٫۵ و ۷٫۵ و ۵ و ۴و ۳ و ۲ و ۱ و ۰/۵) بر سرعت و درصد جوانه زنی بذور کاهو آزمایشی بصورت یک طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار رد شرایط کنترل شده( دما ۲۵ درجه سانتیگراد ، رطوبت نسبی ۳۵% و فتوپریود ۱۶ ساعت) صورت گرفت. ابتدا بذرها در ژرمیناتور تاریکی جوانه زده و پس از ۴ روز به ژرمیناتور روشنایی منتقل شدند. بذور کاهو رقم محلی یک هفته در معرض تیمارهای یونی Cr+3 قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS18 مورد تحلیل قرار گرفت و نمودار ها با استفاده از نرم افزار Excel ترسیم شد. نتایج بدست آمده نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی در تیمارهای بالاتر از ۵ میلی گرم در لیتر Cr+3 کاهش معنی داری نشان داده است. نتایج مذکور نشان می دهد که غلظت های تیمارهای ۰/۵mgL-1 Cr+3 اثر تحریکی بر سرعت جوانه زنی و تیمارهای بالاتر از ۵mgL-1 Cr+3 اثر تنشی و کاهنده در رشد و فاکتورهای مورد سنجش داشته است.