سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زانیار مهران – دانش – آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
محمد جعفری – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سید اکبر جوادی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
کامران چپی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

چکیده:

مراتع تأمین کنند قسمت عمد علوفه مصرفی دامهای جهان میباشند که از لحاظ تولید و حفظ منابع آب، خاک و پوششگیاهی بسیار حائز اهمیت میباشند. قرق به معنی جلوگیری از چرای دام، به عنوان یکی از روشهای احیای پوششگیاهی در مراتع تخریب شده و برای مطالعه اثرات چرا بر روی پوشش گیاهی و خاک بکار برده می شوند. لذا به منظور روشن شدن اثور قورق روی درصود تاج پوشش گیاهی کل، در بخشی از مراتع حوزه خامسان واقع در ۲۵ کیلومتری شهرستان کامیاران، دو زیر حوزه نمونه و شاهد در نظرگرفته شد که حوزه نمونه آن مدت پنج سال تحت تیمار قرق بوده اسوت. در هور منطقوه قورق و غیرقورق جهوت انوداز هگیوری فاکتورهای درصد تاج پوشش کل، موردنظر پوشش گیاهی بهصورت تصادفی سیستماتیک سه ترانسکت ۵۰ متری و در طوول هور – ترانسکت به فاصله ۵ متر پلات گذاری یعنی ۱۰ عدد پلات قرار داده شد. در مجموع ۶ ترانسکت و به تعداد ۶۰ پلات جهت بدسوت آوردن درصد تاج پوشش کل در منطقه قرق و غیرقرق در فصل چرا مورد استفاده قرار گرفوت. پوس از حصوول اطمینوان از نرموال بودن دادهها آزمون کولموگراف اسمیرنوف، با استفاده از آزمون تی نمونه مستقل میانگین داده های بدست آمده در منطقه قرق و – غیر قرق برای مقایسه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داده است که از نظر آماری اثر قرق پنج ساله بر روی درصد تاج پوشش گیاهی کل معنی دار نبوده است.