سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هادی موحدنژاد – دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد هادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت
محمد جلال الدین ظهوریان مهر – دانشیار گروه رنگ رزین و پوششهای سطح پژوهشکده فرایند پژوهشگاه پلیمر و

چکیده:

یکی از مسائل مهم کشاورزی بحث چگونگی انبارداری محصولات کشاورزی به منظور کاهش ضایعات می باشد. سیب یکی از محصولات مهم باغی ایران است. در این تحقیق و در طی مدت ۵ ماه انبارداری، سیب زرد دماوند در دو وضعیت سردخانه ای ( با دمای ۲ درجه سانتگراد و رطوبت نسبی ۹۵%) و محیطی ( با دمای میانگین ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۴۵%) در دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۰ مورد آزمایش قرار گرفت. خواص کیفی اندازه گیری شده شامل شدت رنگ ( ضرایب L و a و b)، بریکس (میزان مواد جامد محلول) و pH و چگالی می باشد. طبق نتایج بدست آمده در سرد خانه ، تاثیر گذشت زمان بر شدت روشنایی، شدت زردی و میزان بریکس ثابت بوده و pH شدت قرمزی روندی صعودی دارند. در شرایط محیطی نیز گذشت زمان بر شدت قرمزی و pH تاثیر صعودی و شدت روشنایی روندی نزولی داشته است. در مقابل شدت زردی و میزان بریکس تا ماه سوم روندی صعودی و سپس تا پایان انبارداری روندی نزولی داشت. بهترین زمان برای نگهداری در محیطی و سردخانه ای سه ماه توصیه می شود.