سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین جعفری – استادیار بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه
علی شیخ حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگ

چکیده:

میوه خرم از خانواده پالسما (Palmaceae) با نام علمی فونیکس داکتیلیفتزا (Phoenix dactylifera) می باشد. کشت خرما در ایران از سابقه طولانی برخوردار بوده و رد حال حاضر یکی از محصولات مهمو پر سود کشور به حساب می آید. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر رسیدن روی خواص فیزیکی میوه خرما و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم میوه خرما با یکدیگر می باشد. تیمارهای استفاده شده در این تحقیق شامل دو رقم خرما (شاهانی، زاهدی) و چهار سطح مختلف رسیدن (کیمری، خلال، رطب، خرما) می باشد. نمونه ها در چهار سطح مختلف رسیدگی کیمری، خلال، رطب و خرما تهیه و به دانشکده کشاورزی شیراز انتقال داده شد. ابتدا در هر مرحله رطوبت اولیه نمونه ها تعیین گردید. سپس ابعاد محوری نمونه ها (طول، عرض، ضخامت) توسط یک کولیس دیجیتال بدست آمد. نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس نشان داد که اثر رسیدن بر خواص فیزیکی در سطح ۱% معنی دار بوده است. میانگین قطر هندسی رد قم های شاهانی و زاهدی به ترتیب از مقدار ۱۷/۸۹mm و ۱۹/۱۸mm در مرحله کیمری به مقدار ۲۳/۰۸mm و ۲۲/۶۴mm در مرحله خرما افزایش یافت. نتایج نشان داد که ضریب کرویت در هر دو رقم رد طی زمان رسیدن کاهش پیدا می کند. همچنین مساحت سطح رویه میوه خرما نیز در طی رسیدن روند افزایشی را نشان می هد. از دیگر نتایج این تحقیق یم توان تاثیر معنی دار رسیدگی بر روی جرم حجمی رد سطح ۵% اشاره نمود به طوری که جرم حجمی خرما شاهانی در مرحله کیمری از ۱/۱۷g/cm3 به مقدار ۱/۰۱g/cm3 در مرحله خرما کاهش پیدا کرد.