سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن محمدی – دانشجوی ترم آخر مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
محمد کمالی سراج – دانشجوی ترم آخر مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
روح اله قانعی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان (عهده

چکیده:

در سالهای اخیر بیودیزل به علت مزایای زیست محیطی از جمله قابلیت تولید از منابع قابل تجدید و عدم مسمومیت آن توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این تحقیق خواص فیزیکی بیودیزل تولیدی از روغن ذرت پس از واکنش در زما نهای ۵، ۱۰، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۵ ، ۶۰ و ۹۰و۱۲۰ دقیقه) مورد برسی قرار گرفت . واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن با متانول با نسبت های مولی ۱به ۶ با استفاده از ۱% وزنی ( نسبت به وزن روغن) پتاسیم هیدروکسید محلول در متانول به عنوان کاتالیست در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد به همراه هم زدن شدید انجام گرفت. در نهایت میزان تبدیل ۹۵٫۷% پس از ۲ ساعت حاصل شد. با آنالیز داده های حاصل شامل در صد تبدیل، گرانروی، نقطه اشتعال، نقطه ریزش و ضریب شکست مشاهده گردید که بیش از ۹۰ % از بیودیزل در پنج دقیقه اول واکنش تولید شده و گذر زمان تاثیر قابل توجهی به روی سنتز بیودیزل ندارد. همچنین کاهش شدید گرانروی، نقطه اشتعال و ضریب شکست و افزایش نقطه ریزش بیو دیزل نسبت به روغن ذرت مشاهده گردید.