سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباسعلی افضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه تربی
یاسر خلیلی –
حمید بذرگری –

چکیده:

برای مدیریت بهینه سواحل، اطلاع از موقعیت گذشته، حال و آینده خط ساحلی و چگونگی تغییرات آن امری ضروری است. در حال حاضر ، جدیدترین روش برای این منظور، استفاده از داده های ماهواره ای است. در این تحقیق با به کارگیری تصاویر ماهواره ای و پردازش آنها از یک سو و استفاده شاخص های زیستی از سوی دیگر، امکان بهره گیری از تصاویر ماهواره ای برای تهیه اطلاعات دریایی در زمینه تعیین موقعیت خط ساحلی و روند تغییرات و اثرات آن فراهم شده است. با استفاده از سه تصویر ثبت شده توسط سنجنده TM و ETM ماهواره لندست ، تصاویر ماهواره ای P5 روند تغییرات خط ساحلی در شبه جزیره میانکاله در یک دوره زمانی مشخص مورد بررسی قرار گرفته و موقعیت آن در سالهای ۱۹۸۷و ۲۰۰۵ و ۲۰۱۱ مشخص شده است. برای استخراج موقعیت خط ساحلی ابتدا تصحیحات هندسی روی تصاویر انجام گرفت. سپس موقعیت خط ساحلی در سال های مذکور در محیط نرم افزار استخراج گردید. نتایج بدست آمده نشانگر نوسانات شدید رفتی و برگشتی مکان خط ساحلی طی دوره زمانی ۲۴ ساله می باشد.